GIARDINO SIMMETRICO

GIARDINO SIMMETRICO

Lake Maggiore, Switzerland